Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IV Nsm 786/17 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Wieliczce z 2017-11-29

Sygn. akt IV Nsm 786/17

POSTANOWIENIE

Dnia 29 listopada 2017r.

Sąd Rejonowy w Wieliczce IV Wydział Rodzinny i Nieletnich

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Paweł Styrna

Protokolant: sekretarz sądowy Rita Kasprzyk

po rozpoznaniu w dniu 29.11.2017r. w Wieliczce

na rozprawie

sprawy z urzędu

przy uczestnictwie M. U., W. U.

o wydanie zarządzeń opiekuńczych

postanawia:

I.  zmienić postanowienie Sądu Rejonowego dla Krakowa- Podgórza w Krakowie z dnia 3.06.2015r sygn. III Nsm 608/15/P w ten sposób, że przywrócić pełnię władzy rodzicielskiej nad mał. N. U. ur. (...) c. W. i M. matce dziecka M. U., pozostawiając ograniczenie władzy rodzicielskiej ojcu dziecka W. U. polegające na współdecydowaniu o istotnych sprawach małoletniej N. U., uchylając tym samym nadzór kuratora sądowego,

II.  orzec, że strony samodzielnie ponoszą koszty związane ze swym udziałem w sprawi,

III.  opłatami sądowymi obciążyć Skarb Państwa

Sygnatura akt IV Nsm 786/17

UZASADNIENIE

postanowienia z dnia 29 listopada 2017r.

Pismem z dnia 12 października 2017r. kurator sądowy poinformował Sąd o zasadności zmiany postanowienia Sądu Rejonowego dal K. w K. z 03.06.2015r. I. N. 608/15/P i wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 13.07.2016r. XI C 3959/15, w zakresie rozstrzygnięcia o władzy rodzicielskiej i przywrócenia pełni władzy rodzicielskiej M. U. nad małoletnią córką N. U., wskazując, że sytuacja małoletniej jest obecnie stabilna, dziecko mieszka z matką i pozostaje pod jej całkowitą opieką, nie ma tez żadnych zastrzeżeń do sprawowanej przez matkę pieczy nad córką.

Postanowieniem z dnia 2 listopada 2017r. Sąd z urzędu wszczął postępowanie o zmienne zarządzeń odnośnie małoletniej N. U. i pozbawienie władzy rodzicielskiej W. U..

Bezsporne było, że Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórza w Krakowie postanowienie z dnia 3 czerwca 2015r. w sprawie I. N. 608/15/P ograniczył władze rodzicielską M. U. i W. U. nad małoletnią córką N. U. ur. (...) po przez ustanowienie nadzoru kuratora nad sposobem wychowania małoletniej, zobowiązując kuratora do składania pisemnych sprawozdań z nadzoru, co sześć miesięcy.

Sąd Okręgowy w Krakowie wyrokiem z dnia 13 lipca 2016r. w sprawie XI C 3959/15, powierzył M. U. wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnią córką N. U., z zastrzeżeniem dla W. U. współdecydowania o istotnych sprawach dotyczących małoletniej, a jednocześnie utrzymał ograniczenie władzy rodzicielskiej W. U. orzeczone postanowieniem wydanym w powołanej wyżej sprawie I. N. 608/15/P. W tym samym wyroku Sąd ustalił, że W. U. będzie miał prawo do nieograniczonych kontaktów ze swoja małoletnią córką w miejscu i czasie ustalonym z matka dziecka, pod warunkiem zachowania trzeźwości.

Obecnie strony nie mieszkają razem, żyją w rozłączeniu, M. U. sprawuje samodzielnie piecze nad małoletnia córką.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Sytuacja opiekuńcza małoletniej N. U. jest stabilna, ma zaspokojone wszelkie potrzeby, zarówno fizyczne jak i emocjonalne, nie występują żadne zagrożenia dal dobra małoletniej, matka prawidłowo realizuje obowiązku rodzicielskiej.

Dowody:

- pismo kuratora z 12.10.2017r. K-1,

- wywiad środowiskowy kuratora K-16,

- zeznania M. U. K-30.

W. U. wywiązuje się z obowiązku alimentacyjnego, płaci alimenty po 500 zł miesięcznie. Rozpoczął także terapie odwykową w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej (...) Centrum (...), jako wolontariusz współpracuje z (...) Klubem Sportowym (...). Pomaga tez w prowadzeniu stoiska handlowego J. M..

Dowody:

- umowa wolontariacka K-26,

- oświadczenie J. M. K-27,

- zaświadczenie z 20.11.2017r. K-28,

- oświadczenie z 22.11.2017r. K-29,

- zeznania W. U. K-30.

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie wiarygodnych zeznań M. U. i W. U., którzy zeznawali penie, rzeczowo, a ich relacje zostały potwierdzone wywiadem kuratora sądowego. Wiarygodne były tez dowody z dokumentów, powołanych w części opisowej uzasadnienia, których treści, ani okoliczności nimi stwierdzonych nie kwestowała żadna ze stron.

Sąd zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 579 kpc, postanowienia w sprawach m.in. o pozbawienie władzy rodzicielskiej oraz o przywrócenie władzy rodzicielskiej, mogą być wydane wyłącznie po przeprowadzeniu rozprawy. Dlatego też, Sąd po zapoznaniu się ze stanowiskiem kuratora sądowego, wnioskującego o uchylenie ograniczenia władzy rodzicielskiej w postaci nadzoru kuratora, wszczął postepowanie z urzędu i wyznaczył rozprawę. Wyjaśnić przy tym należy, że konieczność procedowania w tej sprawie, wynikała z braku uchylenia w wyroku rozwodowym z dnia 13 lipca 2017r. ograniczenia władzy rodzicielskiej M. U. nad małoletnią córką N. U., orzeczonego w postanowieniu Sądu Rejonowego dla Krakowa Podgórza z 3 czerwca 2015r. I. N. 608/15/P. W konsekwencji, pomimo powierzenia wykonywania władzy rodzicielskiej matce dziecka, nadal w obrocie prawnym funkcjonowało ograniczenie tej władzy przez nadzór kuratora, który wykonywał swoje obowiązki składając do Sądu okresowe sprawozdania. Obecnie jednak, w skutek ustabilizowania się sytuacji opiekuńczej i wychowawczej małoletniej, co zostało potwierdzone wywiadami środowiskowymi, brak jest podstaw do dalszego kontynuowania nadzoru i ograniczania tym samym władzy rodzicielskiej uczestniczce. Dlatego też Sąd przywracając pełnie władzy rodzicielskiej M. U. nad mał. N. U., uchylił nadzór kuratora sądowego.

Postępowanie dowodowe nie ujawniło przy tym okoliczności uzasadniających pozbawienie władzy rodzicielskiej W. U. nad małoletnią córką N. U.. Uczestnik, bowiem podjął terapię odwykową, płaci alimenty, nie zagraża tez swoim zachowaniem małoletniej córce. W tym stanie rzeczy Sąd pozostawił orzeczone w wyroku rozwodowym z 13.07.2016r. XIC 3959/15 ograniczenie władzy rodzicielskiej W. U. polegające na współdecydowaniu o istotnych sprawach dziecka. Brak jednak podstaw do utrzymywania nadzoru kuratora nad sposobem wykonywania władzy rodzicielskiej przez W. U. nad małoletnią N. U., gdyż jak wyżej wskazywano, w wyroku rozwodowym powierzono władze rodzicielską matce dziecka, po za tym rodzice małoletniej żyją w rozłączeniu, a uczestnik nie sprawuje bieżącej pieczy nad córka.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Orzekając o kosztach postępowania Sąd stosował ogólną regułę obowiązującą w postepowaniu nieprocesowym określoną w art. 520 § 1 kpc.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Paulina Serafin
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Wieliczce
Osoba, która wytworzyła informację:  Paweł Styrna
Data wytworzenia informacji: