Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IV Nsm 962/17 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Wieliczce z 2018-01-31

Sygn. akt IV Nsm 962/17

POSTANOWIENIE

Dnia 31 stycznia 2018r.

Sąd Rejonowy w Wieliczce IV Wydział Rodzinny i Nieletnich

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Paweł Styrna

Protokolant: sekretarz sądowy Rita Kasprzyk

po rozpoznaniu w dniu 31.01.2018r. w Wieliczce

na rozprawie

sprawy z wniosku R. K. (1)

przy uczestnictwie K. G.

o zmianę orzeczenia w przedmiocie władzy rodzicielskiej

postanawia:

I.  zmienić rozstrzygnięcie zawarte w pkt IV wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 3.06.2014r, sygn. XIC 826/14 w ten sposób, że wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnim J. G. ur. (...) s. K. i R. powierzyć matce dziecka R. K. (1) ograniczając władzę rodzicielską ojca K. G. do współdecydowania o istotnych sprawach syna,

II.  w pozostałym zakresie wniosek oddalić,

III.  orzec, że strony samodzielnie ponoszą koszty postępowania związane ze swoim udziałem w sprawie.

sygnatura akt IV Nsm 962/17

UZASADNIENIE

postanowienia z dnia 31 stycznia 2018r.

Wnioskodawczyni R. K. (1) wniosła o zmianę orzeczenia o władzy rodzicielskiej zawarte w wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie XI Wydział Cywilny Rodzinny, z dnia 3 czerwca 2017r., sygnatura akt XI C 826/14, poprzez powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem stron J. G. ur. (...) wnioskodawczyni R. K. (1) oraz ograniczenie K. G. władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem stron do współdecydowania o istotnych sprawach dziecka, z wyłączeniem prawa do współdecydowania o kwestiach związanych z leczeniem i hospitalizacją małoletniego. W uzasadnieniu wskazano, m.in., że małoletni J. G. znajduje się obecnie pod opieką matki, uczestnik mieszka oddzielnie; syn stron cierpi na zaburzenia odżywiania typu destrukcyjnego, konieczna jest jego hospitalizacja, jednak ojciec dziecka nie wyraża zgody na umieszczenie syna w szpitalu psychiatrycznym nie przedstawiając żadnych istotnych pobudek swej decyzji.

Uczestnik K. G. nie sprzeciwił się powierzeniu wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnim J. G., matce dziecka R. K. (1) i ograniczeniu jego władzy rodzicielskiej do współdecydowania o istotnych sprawach syna, wniósł jednakże o oddalenie wniosku w zakresie pozbawienia go prawa współdecydowania o kwestiach związanych z leczeniem i hospitalizacją małoletniego.

Bezsporny był następujący stan faktyczny:

Sad Okręgowy w Krakowie Wydział XI Cywilny Rodzinny wyrokiem z dnia 3 czerwca 2014r. w sprawie XI C 826/14, wykonywania władzy rodzicielskiej, nad małoletnim synem stron J. G. ur. (...) powierzył ojcu K. G., ograniczając władze rodzicielska matki R. K. (1) do prawa współdecydowania w istotnych sprawach dziecka i orzekł o „swobodnym sposobie kontaktów” rodziców z synem. Obecnie małoletni J. G. mieszka razem z matką, R. K. (1) sprawuje bieżąca piecze nad dzieckiem i opiekę. K. G. mieszka oddzielenie.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Małoletni J. G. ma(...) lat, cierpi na zaburzenia odżywiania typu destrukcyjnego (anoreksje) był konsultowany w poradni psychologicznej i psychiatrycznej, w dniu 13.11.2017r. został też skierowany do szpitala psychiatrycznego w związku z pogorszeniem stanu psychicznego i rozpoznaniem anoreksji. Ze względu jednak na brak porozumienia pomiędzy rodzicami i sprzeciw ojca K. G., małoletni nie został przyjęty do szpitala psychiatrycznego. Obecnie małoletni nie wymaga hospitalizacji, nie ma takiego zalecenia medycznego, gdyż podjął on psychoterapie, zastosowane leczenie jest wystarczające i jest akceptowane przez obydwojga rodziców (00:12:24). Na dzień wydania orzeczenia w niniejszej sprawie rodzice zgodnie podejmują decyzje w sprawach dotyczących małoletniego J. G., wspólnie decydując o istotnych spawach syna tj. szkoła, leczenie, natomiast o bieżących sprawach dziecka, związanych ze zwykłymi sprawami dnia codziennego, decyduje samodzielnie matka R. K. (1).

Wiarygodne były dowody z dokumentów medycznych (skierowań do szpitala psychiatrycznego i na terapie psychologiczną), które były podpisane, a żadna ze stron nie kwestionowała wiarygodności tych dokumentów ani ich treści. Wiarygodne były także zeznania R. K. (1) i K. G., którzy zeznawali, pewnie, rzeczowo, jednoznacznie odpowiadając na zadawane pytania, i co najistotniejsze ich relacje były całkowicie zgodne i zbieżne w istotnych dla rozstrzygnięcia okolicznościach.

Sąd zważył, co następuje:

Wydając orzeczenie w niniejszej sprawie Sąd stosował dyspozycje art. 107 § 1-3 kro, zgodnie, z którym rozstrzygnięcie o sposobie wykonywanie władzy rodzicielskiej zależy od realizacji następujących przesłanek: władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom; rodzice pozostają w rozłączeniu; zaś za rozstrzygnięciem regulującym wykonywanie władzy rodzicielskiej przemawia dobro dziecka. Co do dwóch pierwszych przesłanek w niniejszej sprawie nie było sporu, bowiem zarówno R. K. (1), jak i K. G. przysługuje władza rodzicielska w stosunku do małoletniego J. G., chociaż władza R. K. (1), w wyroku rozwodowym XI C 826/14, została ograniczona, do współdecydowania o istotnych sprawach małoletniego syna; obydwoje rodzice żyją także w rozłączeniu. Kwestią sporną, w niniejszej sprawie było ustalenie, któremu z rodziców należy powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej oraz w jakim zakresie uzasadniona jest ingerencja we władze rodzicielską K. G..

Jak już wyżej wskazano, w toku postepowania ustalono, że za zgoda obydwojga rodziców, małoletni J. G. znajduje się obecnie pod opieką matki R. K. (1). Zostało to uzgodnione pomiędzy stronami postepowania i jest w pełni akceptowane przez ojca małoletniego K. G.. Zasadnym jest, więc usankcjonowanie istniejącego stanu rzeczy i powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej matce małoletniego J. G. tj. R. K. (2). Co ważne, obecnie rodzice małoletniego zgodnie podejmują wszelkie istotne decyzje dotyczące syna, uczestnik zaś godzi się, aby bieżące decyzje dotyczące zwykłych spraw życia codziennego dziecka podejmowała samodzielnie matka tj. R. K. (1). Istniejący stan, uzasadnia, więc ograniczenie władzy rodzicielskiej K. G., do prawa współdecydowania jedynie w istotnych sprawach syna, pozostawiając zaś nieograniczoną władze rodzicielską matce tj. R. K. (1).

Brak natomiast jakiegokolwiek uzasadnienia do dalej idącego ograniczenia władzy rodzicielskiej K. G. względem małoletniego syna J. G., w szczególności brak podstaw do odjęcia ojcu prawa decydowania w kwestiach związanych z leczeniem i hospitalizacją małoletniego. Przesłanką do takiej decyzji nie może być, bowiem, przewidywany, przyszły spór pomiędzy rodzicami, co do procedury leczenia syna, ani wątpliwości ojca K. G., czy zastosowane metody leczenia, będą zgodne z dobrem dziecka. Przeciwnie, wątpliwości rodzica, co do przebiegu procesu leczenia dziecka i postawionej przez lekarzy diagnozy, świadczą o odpowiedzialności ojca i o zaangażowaniu w zapewnieniu dziecku właściwej opieki. Tak, więc rodzic, który aktywnie uczestniczy w podejmowaniu decyzji dotyczących zdrowia swojego dziecka, nie może być „karany” po przez odjęcie mu prawa współdecydowania w kwestiach związanych z leczeniem i hospitalizacją małoletniego. W okolicznościach zaś niniejszej sprawy, wniosek taki jest tym bardziej uzasadniony, że obecnie rodzice, zgodnie podejmują decyzje, co do przebiegu leczenia małoletniego J. i zastosowania procedur medycznych. Dlatego też Sąd oddalił wniosek R. G., w zakresie w jakim zmierzał do ograniczenia władzy rodzicielskiej K. G. po przez pozbawienia go prawa współdecydowania w kwestiach leczenia i hospitalizacji syna. Gdyby jednak w przyszłości, strony nie mogły dojść do porozumienia, w istotnych sprawach dziecka np. w zakresie sposobu leczenia małoletniego J. G., będą mogły zwrócić się w trybie art. 97 § 2 kro o rozstrzygniecie do sądu opiekuńczego.

Mając powyższe na uwadze Sąd zmienił orzeczenie Sądu Okręgowego w Krakowie wydane w sprawie XI C 826/14 i orzekł jak w sentencji postanowienia.

Orzekając o kosztach postepowania Sąd zastosował ogólna regułę obowiązującą w postępowaniu nieprocesowym, określoną w art. 520 § 1 kpc.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Paulina Serafin
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Wieliczce
Osoba, która wytworzyła informację:  Paweł Styrna
Data wytworzenia informacji: