Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IV RC 1/18 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Wieliczce z 2018-03-28

Sygn. akt IV RC 1/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 marca 2018r.

Sąd Rejonowy w Wieliczce IV Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie:

Przewodniczący : SSR P. S.

Protokolant: sekr. sądowy Rita Kasprzyk

po rozpoznaniu w dniu 28.03.2018r. w Wieliczce

sprawy

z powództwa: P. S.

przeciwko: I. S.

o ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej

I.  ustanawia z dniem 31.03.2017r. rozdzielność majątkową małżeńską pomiędzy małżonkami P. S. PESEL (...) i I. S. PESEL (...), którzy zawarli związek małżeński w dniu 25.09.2004r. co potwierdza odpis aktu małżeństwa USC w (...) (...)nr (...),

II.  zasądza od pozwanej I. S. na rzecz powoda P. S. kwotę 937 zł (dziewięćset trzydzieści siedem złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu,

III.  w pozostałym zakresie powództwo oddala.

Sygn. akt IV RC 1/18

UZASADNIENIE

wyroku z dnia 28.03.2018 roku.

Powód P. S. domagał się ustanowienia rozdzielności majątkowej powoda i pozwanej I. S. w miejsce wspólności ustawowej małżeńskiej, z dniem(...)roku. Wniósł również o zasądzenie od pozwanej kosztów procesu w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych oraz kosztów opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.

Na uzasadnienie swojego stanowiska podał, że od czasu zawarcia związku małżeńskiego relacje między stronami nie układają się poprawie. Pozwana nie przyczyniała się do utrzymania domu, trwoniąc wspólny majątek, nie podejmując żadnej pracy oraz zaniedbując dzieci. To na powodzie ciążył obowiązek utrzymania rodziny, a także zadbanie o wspólne gospodarstwo domowe. Celem zaspokojenia podstawowych potrzeb dzieci, a także spłat bieżących wydatków (w tym kredytu hipotecznego) był zmuszony do pożyczania się pieniędzy od znajomych i rodziny. W dniu 8.04.2016 roku powód wniósł o rozwód z wyłącznej winy pozwanej. Powód został zmuszony do opuszczenia wraz z dziećmi wspólnego domu w Ś., który obecnie zajmuje pozwana i wynajął mieszkanie w K.. Pozwana zaniedbała dom, a także wyniosła z niego składniki majątku wspólnego w postaci m.in. lodówki, piekarnika.

Pozwana wniosła o oddalenie powództwa w całości oraz o zasądzenie od powoda na jej rzecz kosztów procesu wraz z kosztami zastępstwa procesowego.

Na uzasadnienie swojego stanowiska podniosła, że powód przedstawił ją w złym świetle. Od czasów studenckich pracuje w kilku placówkach w tym m.in. w Filharmonii (...), na podstawie umowy o dzieło. Nadto podniosła, że nie jest prawdą, aby trwoniła wspólny majątek, a także, aby nie dbała o wspólne gospodarstwo domowe.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Strony są małżeństwem. Nie były ubezwłasnowolnione. Nie zawierały umów majątkowych małżeńskich. W trakcie trwania związku małżeńskiego strony wybudowały dom w Ś. przy ul. (...), na który zaciągnęły kredyt w banku. W domu tym mieszkały wspólnie do(...), kiedy to wyprowadził się powód wraz dwójka małoletnich dzieci D. S. (1) i D. S. (2). Od tej daty strony pozostają w faktycznej separacji. Z powództwa P. S. wszczęte zostało postepowanie rozwodowe. Przez kilka miesięcy pozwana I. S. sama mieszkała w domu w Ś., jednakże po zawiśnięciu sprawy rozwodowej, wyprowadziła się zabierając ze sobą sprzęty wyposażenia domowego typu AGD. Obecnie powód samodzielnie spłaca zaciągnięty kredyt na budowę domu. Pozwana zaś, bez zgody męża zaciągnęła „kredyt nauczycielski” w kwocie (...) zł.

Strony nie są w stanie uzgodnić wspólnego stanowiska, co do zarządu składnikami majątku wspólnego tj. dom w Ś., nieruchomość stoi opuszczona, nie jest przez nikogo zamieszkiwana, powód wypowiedział umowy o dostarczanie mediów do budynku, również tylko powód spłaca kredyt zaciągnięty na budowę domu.

Dowody:

- zeznania powoda K-101,

- zeznania pozwanej K-102,

- zeznania świadków: B. C. K-99,

S. C. K-100,

M. N. K-100/101,

- dokumenty: akt małżeństwa K-10, akty urodzenia K-11, 12, historia rachunku bankowego K-13, świadectwa pracy K-27 do 37.

Stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie wiarygodnych zeznań stron, który zeznawały pewnie i rzeczowo, niemal zgodnie wskazując stan faktyczny w zakresie istotnym dla rozstrzygnięcia w sprawie o ustanowienie rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami. Podkreślić należy, że obie strony przyznały, że pozostają w separacji, co najmniej od końca (...)oraz że nie współdziałają w zarządzie majątkiem wspólnym, w szczególności domem położonym w Ś..

Wiarygodne były także relacje świadków B. C., S. C. oraz M. N., których zeznania potwierdzały zgodnie relacje i twierdzenia stron. Różnice w tych zeznania dotyczyły kwestii nieistotnych w niniejszej sprawie, a związane były raczej z konfliktem pomiędzy małżonkami na tle sprawy rozwodowej.

Dokumenty zaś stanowiące podstawę ustaleń faktycznych, były czytelne, podpisane, a żadna ze stron, nie kwestionował ich wiarygodność ani treści, dlatego tez Sąd uznał je za wiarygodny materiał dowodowy.

Sąd zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 52 § 1 k.r.o. z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej. Rozdzielność majątkowa powstaje z dniem oznaczonym w wyroku, który ją ustanawia. W wyjątkowych wypadkach sąd może ustanowić rozdzielność majątkową z dniem wcześniejszym niż dzień wytoczenia powództwa, w szczególności, jeżeli małżonkowie żyli w rozłączeniu. Podkreślenia wymaga fakt, iż wspólność majątkowa jest przypisaną małżeństwu jego cechą ustrojową. Stąd też ustanowienie rozdzielności może nastąpić tylko w okolicznościach wyjątkowych ( por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 07 grudnia 2000 roku, sygn. akt II CKN 401/00, LEX 548761).

W niniejszej sprawie po za sporem było, że strony pozostają w separacji faktycznej, która jak ustalił sąd trwa od 31 marca 2017r. W orzecznictwie wskazuje się, że stan separacji może być uznany za ważny powód ustanowienia rozdzielności majątkowej miedzy małżonkami, o ile uniemożliwia wykonywanie zarządu majątkiem wspólnym. Tak wypowiedział się m.in. Sąd Najwyższy w sprawie III CKN 585/98, wskazując, że „ ważnym powodem zniesienia wspólności majątkowej małżeńskiej jest separacja faktyczna małżonków, ale tylko wówczas, gdy uniemożliwia im współdziałanie w zarządzie majątkiem wspólnym”. W toku przewodu sądowego ustalono zaś, że pomiędzy stronami istnieje konflikt, uniemożliwiający zarzadzanie majątkiem wspólnym, na który składa się przede wszystkim dom położny w Ś.. Nieruchomość ta jest obecnie opuszczona, odcięto od niej media, a pozwana wywiozła z domu sprzęt AGD. Pomimo podejmowanych prób porozumienia, strony nie uzgodniły także warunków spłaty kredytu zaciągniętego na budowę tego domu, a co istotne, pozwana I. S., bez wiedzy i zgody męża zaciągnęła pożyczkę, na zaspokojenie swoich potrzeb, co zostało ujawnione w trakcie przewodu sądowego. Okoliczności te potwierdzają, więc, że instytucja majątku wspólnego małżonków, nie spełnia obecnie podstawowego celu, jakim jest zagwarantowanie podstaw bytu ekonomicznego rodziny. Więcej, pozostawanie małżonków we wspólności majątkowej, wręcz zagraża interesom każdego z nich narażając na niebezpieczeństwo ponoszenia odpowiedzialności za długi lub nie właściwe decyzje finansowe współmałżonka. W tej sytuacji, w ocenie Sądu uwzględnienie powództwa P. S. i ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami nie zagraża podstawom ekonomicznym funkcjonowania rodziny. Sąd uznał jednak, że bezzasadne jest uwzględnienie powództwa w zakresie ustanowienia rozdzielności majątkowej od dnia 1 października 2015 roku. Strony zgodnie oświadczyły, że w separacji faktycznej są od 31.03.2017 roku. Do tego czasu strony żyły jak rodzina, wprawdzie skłócona, ale prowadząca wspólne gospodarstwo domowe. Dlatego też Sąd ustanowił rozdzielność majątkową od daty faktycznej separacji stron, tj. od 31.03.2017r.

O kosztach procesu Sąd rozstrzygnął na podstawie art. 98 § 1 kpc. Na koszty procesu złożyły się 200 zł opłaty sądowej, 720 zł wynagrodzenia pełnomocnika powoda oraz 17 zł opłaty skarbowej, łącznie 937 zł.

.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Paulina Serafin
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Wieliczce
Osoba, która wytworzyła informację:  Pawel Styrna
Data wytworzenia informacji: